تراکنش شما ناموفق بوده است.اگر پول از حساب شما کسر شده است تا ۷۲ ساعت دیگر توسط بانک به حسابتان باز خواهد گشت.